หน้าหลัก

ด้วย คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการศึกษาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมและเป็นไปได้ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนโครงข่ายทางพิเศษในภาพรวมทั้งระบบ รวมถึงการดำเนินโครงการก่อสร้างทางด่วนชั้นที่ 2 (Double Deck) หรือการดำเนินโครงการก่อสร้างทางด่วนในเส้นทางอื่น...

ความเป็นมาของโครงการ

แผนการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในปัจจุบัน กลุ่มที่ 1 งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (งามวงศ์วาน-พระราม 9)...

แนวสายทางของโครงการ

โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษ ระยะที่ 1 รวมจำนวน 16 โครงการ ซึ่งมีขนาดของโครงการที่แตกต่างกัน จึงมีความจำเป็นต้องแบ่งกลุ่มโครงการออกเป็น 4 กลุ่ม...

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ติดต่อเรา